RFCA dros Gymru’n croesawu 130 o westeion i’r Briff Blynyddol.

Cynhaliwyd y digwyddiad ddoe yng Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd ac roedd yn nodi 110 mlynedd ers sefydlu RFCA dros Gymru.

Roedd y gynulleidfa amrywiol yn cynnwys; aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog, sefydliadau partner, cyflogwyr mawr a bach, addysgwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill.

“Mae’n bleser gweld cymaint o bobl yma heddiw,” meddai Mr Byron Lewis KStJ FCA, Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg a Llywydd RFCA dros Gymru.

“Mae RFCA dros Gymru yn parhau i ddarparu a chynnal y cysylltiad rhwng cymunedau milwrol a sifil yng Nghymru. Rydym ni’n un o’r darnau hollbwysig yn y jig-so wrth gyfleu negeseuon Amddiffyn i’r cyhoedd.”

Rhoddodd uwch arweinwyr ddiweddariad ar y flwyddyn ddiwethaf gan bwyso a mesur llwyddiannau’r ysgrifenyddiaeth. Cafwyd manylion yr hyn a gyflawnwyd gan dri phrif biler RFCA dros Gymru; Ystadau, Ieuenctid a Chadetiaid, ac Ymgysylltu.

Meddai’r Capten Brian Thorne RD DL RNR, Cadeirydd RFCA dros Gymru: “Rwy’n falch o gael rhoi crynodeb i chi o’r flwyddyn ddiwethaf a sôn wrthych am rai o’r milwyr wrth gefn a chadetiaid penigamp sydd gennym yng Nghymru a thynnu sylw at rai o’r llwyddiannau rydym ni fel Cymdeithas wedi eu mwynhau wrth eu cefnogi.”

Rhoddodd y Cyrnol Nick Beard TD DL, Prif Weithredwr RFCA dros Gymru, ddiweddariad i’r gynulleidfa ar sawl maes penodol, yn cynnwys; Prosiect Caerdydd – adeilad newydd y Llynges Frenhinol yng nghanol Bae Caerdydd, ehangu’r fenter Lleoliadau Amgen  i wneud defnydd o gapasiti dros ben yn yr ystâd a’r cynnydd yn nifer yr enillwyr gwobr y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr.

Prif siaradwr y digwyddiad oedd y Brigadydd Alan Richmond OBE. Fel Cadlywydd Brigâd Troedfilwyr 160 a Phencadlys Cymru, y Brigadydd Richmond yw, de facto, uwch gynrychiolydd y Fyddin yng Nghymru sy’n dal i wasanaethu.

Cafwyd cyflwyniad gan Sarjant Staff James Bell o Ysbyty Maes 203 (Cymreig) am Ymarferiad Dragon Corsica – taith 23 diwrnod dros 180 cilometr gan ddringo 10,000 metr. Cafodd y profiad hyfforddi unigryw hwn ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru, sy’n cefnogi milwyr wrth gefn a chadetiaid gyda chyfleoedd i wella eu bywydau bob dydd.

Bu Mrs Judith Rees, Pennaeth Cynorthwyol yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, yn egluro penderfyniad yr ysgol i ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid ac agor uned Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF). Roedd disgyblion o’r ysgol yn disgrifio eu rhesymau dros ymuno a’r manteision cadarnhaol y maen nhw wedi eu cael o fod yn gadetiaid wrth iddyn nhw gamu ymlaen i addysg bellach neu’r byd gwaith.

Soniodd y cyn Brif Sarjant Catrawd Cadetiaid Bradley Cartwright am ei brofiad gyda Chwmni A, Llu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg (ACF). Mae newydd droi’n 18 oed, sef y terfyn oed uchaf ar gyfer y cadetiaid, felly mae ei yrfa lwyddiannus fel cadét wedi dod i ben. Bu’n trafod y sgiliau mae wedi eu hennill drwy gymryd rhan mewn 80 a mwy o weithgareddau, yn cynnwys Her o amgylch Prydain hanesyddol yr Arglwydd Dannatt.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru