Mae llwyddiannau cadét yn ei harddegau o Lanelli wedi eu cydnabod gan y Frenhines.

Penodwyd Courtney Jones, 17 oed, i rôl fawreddog Cadet yr Arglwydd Raglaw gan gynrychiolydd Ei Mawrhydi dros y sir.

Cafwyd y cyhoeddiad swyddogol gan Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Dyfed, Miss Sara Edwards, yn agoriad diweddar Lolfa’r Cyn-filwyr yng Nghlwb Ceidwadwyr Llanelli.

Cyflwynwyd bathodyn unigryw i Gadet Arweiniol Jones (a gyfaddefodd iddi lefain â hapusrwydd pan glywodd y newyddion gyntaf) a bydd yn gwisgo’r bathodyn ar ei lifrai gyda Chorfflu’r Cadetiaid Môr (SCC). Bydd y penodiad yn para hyd 2018.

Mae Courtney wedi bod yn aelod o Gadetiaid Môr Llanelli ers yn 10 mlwydd oed a bydd hi nawr yn mynd gyda Ms Edwards i ddigwyddiadau dinesig lleol a chenedlaethol, megis gwasanaethau Coffa a gorymdeithiau cyhoeddus.

“Rwy’n disgwyl sefyllfaoedd a phrofiadau newydd na fyddwn wedi eu cael heb fod yn Gadet yr Arglwydd Raglaw,” meddai Courtney, sy’n codi arian yn rheolaidd ar gyfer Apêl Pabi’r Lleng Frenhinol. “Fe fydd yn hwb i’m CV a bydd pobl yn sylweddoli fy mod i’n gallu cyflawni pethau.

“Os ydych chi’n dod yn gadet, gwnewch bopeth allwch chi. Os daw cyfle i wneud unrhyw gwrs, gwnewch unrhyw beth, ewch i unrhyw le – gwnewch e. Mae cymaint y gallwch ei gael wrth ymuno â  Chorfflu’r Cadetiaid Môr.

“Mae’n bwysig imi osod esiampl dda i gadetiaid eraill yn ein huned. Rydw i wedi ennill llawer o barch. Dydy pobl fy oedran i ddim bob amser yn barchus a gallant wneud pethau na fyddwn i byth yn eu gwneud ac mae hynny am fy mod i’n ymwneud â’r cadetiaid. “

Yn ogystal ag ennill mwy o hunanddisgyblaeth a chymhelliant personol, mae Courtney hefyd wedi ennill amrywiaeth o gymwysterau. Mae’r rhaglen ddysgu wedi ei galluogi i gyflawni cymwysterau mewn peirianneg forol, cymorth cyntaf ac arlwyo.

Mae mwy na 4,400 o gadetiaid yng Nghymru a thros 1,200 o wirfoddolwyr yn eu helpu i gael y profiadau hyn. Fel arfer, maen nhw’n treulio noson neu ddwy noson yr wythnos yngweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o rolau gwerth chweil. Cliciwch yma i ddsygu mwy.

Cafodd Lucy Killick, cyn-Gadet yr Arglwydd Raglaw, sydd wedi dychwelyd i wirfoddoli gyda Chorfflu Cadetiaid y Môr Llanelli, ddyrchafiad i fod yn Brif Is- Swyddog yn yr un digwyddiad.

Mae’r cynorthwyydd dysgu yn credu yn y cyfleoedd ymarferol a phersonol a ddaw drwy’r cadetiaid i bobl ifanc a’r manteision i’r gwirfoddolwyr anhunanol hefyd.

Meddai Lucy: “Rydw i wedi ennill hyder, cyfeillgarwch, teyrngarwch a’r rhyddid i allu gwybod nad oes ots beth sydd o amgylch y gornel, y bydd bob amser pobl o’m cwmpas i’m cefnogi.

“Mae gen i gymwysterau na fyddwn i erioed wedi eu hennill fel arall. Rydw i wedi cael nifer o swyddi lle mae fy mhrofiad gyda chadetiaid wedi bod o fudd i mi ac wedi cael y swydd i mi.”

Mae amserlen yr haf yn gyfnod prysur i Gadetiaid Môr Llanelli a Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, sydd bob amser yn chwilio am aelodau newydd a gwirfoddolwyr brwdfrydig.

“Rhowch gynnig arni. Dewch draw, dewch am sgwrs gyda ni a gweld ydy hyn yn rhywbeth sy’n apelio atoch chi. Fe wnawn ni ddod o hyd i rywbeth y byddwch chi’n dda yn ei wneud, a bydd yn dda i chi fel unigolyn, ac yn gymorth i eraill.

“Mae gennym ein system hwylio ar waith. Rydym allan ar y dŵr, yn rhwyfo, yn gyrru cychod modur, yn hwylfyrddio ac yn caiacio. Mae yna bob math o ffyrdd i gymryd rhan! “

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru