Ers yn fachgen, mae Cian Adams wedi bod yn breuddwydio am ymuno â’r Fyddin. Bellach mae’n aelod o’r lluoedd wrth gefn, ac yn cael y gorau o’r ddau fyd.

Yn ystod y dydd, mae’n gweithio fel datblygwr meddalwedd i’r grŵp yswiriant Admiral, a fin nos ac ar benwythnosau, mae’n filwr rhan-amser gyda 3ydd Bataliwn y Gatrawd Frenhinol Gymreig.

Gyda’r wlad gyfan yn gyfarwydd â byd gweithio gartref ar hyn o bryd, mae Cian wrth ei fodd yn mynd allan i’r awyr iach ar ymarferion hyfforddi gyda’i gyd-filwyr yn y Gatrawd y Cymryd Brenhinol.

Dywedodd Cian, 19, o’r Rhondda, “Dwi wedi bod eisiau ymuno â’r Fyddin ers pan oeddwn i’n fachgen, felly mae bod yn aelod o’r lluoedd wrth gefn yn gwireddu breuddwyd. Dwi’n teimlo’n lwcus iawn i gael y cyfle i godi oddi wrth fy nesg a gwneud rhywbeth gwahanol. Mae’n teimlo’n gymaint o ryddhad, yn enwedig yn y byd gweithio gartref sydd ohoni.”

Mae Cian, a ymunodd â’r lluoedd wrth gefn flwyddyn yn ôl, yn gyn-gadet y fyddin. Ers yn 13 oed, bu’n aelod o Lu Cadetiaid Cyfunol Treorci, lle cafodd ei gyflawniadau eu cydnabod wrth iddo gael ei benodi’n un o gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol yn 2019/20.

Ar ôl gadael yr ysgol yn 2019, ymunodd ag Admiral, lle mae ei waith o ddydd i ddydd yn ymwneud ag ymchwilio i drafferthion sydd wedi effeithio ar weithwyr tra’u bod yn siarad â chwsmeriaid.

“Yn y lluoedd wrth gefn, rydych chi’n siarad yn gyhoeddus â’ch adran wrth adrodd yn ôl, ac mae’r elfen honno o siarad cyhoeddus wedi fy helpu’n fawr yn fy rôl gydag Admiral. Mae wedi helpu drwy roi hwb i fy hyder, ac wedi bod o help garw pan fydd yn rhaid i mi fynychu cyfarfodydd dyddiol a chyflwyno fy nghanfyddiadau ar lafar i bobl eraill sydd â blynyddoedd yn fwy o brofiad yn y sector nag sydd gen i.

“Yn yr un modd, dwi’n gorfod canolbwyntio’n agos ar bynciau gwahanol yn fy ngwaith bob dydd, ac mae’r sylw manwl hwnnw yn fuddiol y tu hwnt ac yn gallu bod yn hanfodol yn fy ngwaith gyda’r lluoedd wrth gefn.”

Erbyn hyn, mae Cian – a oedd yn wreiddiol wedi bwriadu ymuno â’r Fyddin reolaidd, a dim ond wedi mynd i fyd gwaith tra’r oedd yn aros i’w gais i fynychu Sandhurst fynd rhagddo – yn teimlo ei fod yn cael y gorau o’r ddau fyd.

“Dwi wedi darganfod bod y lluoedd wrth gefn yn rhoi’r gorau o ddau fyd i mi – mae’n fy ngalluogi i wneud popeth dwi eisiau ei wneud yn y fyddin a mwynhau gyrfa yn y byd sifil ar yr un pryd.”

“Dwi’n mwynhau bod gyda phobl o’r un anian ac sydd ag amcanion tebyg i mi, a mwynhau cwmnïaeth y mae’n anodd dod o hyd iddi yn unrhyw le arall. Mae gwledd o gyfleoedd a hyfforddiant anturus hefyd, yn cynnwys gweithgareddau fel caiacio, mynydda a sgïo.”

“Mae fy nghyflogwyr Admiral hefyd wedi bod yn gefnogol iawn i’m gwaith gyda’r lluoedd wrth gefn.”

Dywedodd Andrew Viazzani, Pennaeth Recriwtio Admiral, “Mae Admiral yn falch o gefnogi ein milwyr wrth gefn fel rhan o ymrwymiad y cwmni i Gyfamod y Lluoedd Arfog.

“Nid yn unig oherwydd mai dyma’r peth iawn i’w wneud, ond oherwydd bod diwylliant y Fyddin ac Admiral yn debyg mewn sawl ffordd – mae parch at bobl a gwaith tîm yn bwysig i’r ddau sefydliad.

“Mae partneru yn gwneud cymaint o synnwyr i ni, gan fod y sgiliau rydyn ni eisiau eu datblygu yn ein gweithwyr yn ymdebygu i rai Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin, felly mae’r ddau sefydliad yn elwa yn y tymor hir.

“Ar hyn o bryd, mae Admiral yn cyflogi 25 o bobl sydd yn Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin, ond byddem yn fwy na pharod i gyflogi hyd yn oed mwy – maen nhw’n destun clod i’r Fyddin ac i Admiral.”

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru