I ddathlu Wythnos y Lluoedd Arfog heddiw, rydyn ni’n eich cyflwyno chi i rai o’n Hoedolion sy’n Wirfoddolwyr yn Lluoedd y Cadetiaid.

Mae byddin o 1,200 o oedolion sy’n wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru sy’n treulio eu hamser hamdden yn ysbrydoli rhyw 4,400 o gadetiaid ifanc i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae’r Capten Hayley Davies o’r Wyddgrug, sy’n swyddog CVQO gyda Llu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd ac yn ddirprwy Cwmni Albuhera, wedi mwynhau pob munud ers iddi hi ymuno ddeng mlynedd yn ôl.

“Dwi wedi gwneud cymaint o ffrindiau gwych a dwi wedi gwneud atgofion anhygoel a bythgofiadwy. Mae’r ACF wedi fy ngwneud i’n berson hyderus, a dwi mor falch o’r holl gadetiaid i mi gael y pleser o weithio gyda nhw. Os oes rhywun rhwng dau feddwl ynglŷn ag ymuno, ewch amdani o ddifri, wnewch chi ddim difaru!” meddai.

Un uchafbwynt oedd gwirfoddoli mewn ras redeg yn ystod y nos ar Foel Famau yn yr eira!

“Roedd y cadetiaid mor frwdfrydig ac awyddus i helpu, er gwaetha’r ffaith ei bod yn fis Mawrth gaeafol a’r gwynt yn hyrddio. Doedd y cadetiaid ddim yn gallu aros i dderbyn eu crysau-T gwirfoddolwyr a phaned o a siocled poeth. Uchafbwynt arall oedd plannu coed gyda chriw bychan o gadetiaid ar stad yng Nghorwen yng nghwmni Coed Cadw i nodi’r Jiwbilî Aur.”

Oedolyn arall sy’n wirfoddolwr gydag ACF Clwyd a Gwynedd yw’r hyfforddwr mintai Ieuan Jones o Benmaenmawr, sy’n dweud fod rhai o atgofion gorau ei lencyndod yn deillio o’r amser pan oedd yn gadét ei hun.

“Mae pobl yn aml yn gofyn i mi pam dwi’n treulio amser yn gwirfoddoli gyda’r ACF, a’r cyfan dwi’n gallu’i ddweud yw unwaith y byddwch wedi gweld beth mae’r cadetiaid hyn yn ei gael allan o’r profiad, mae e yn eich gwaed chi. Dydych chi ddim yn gallu rhoi pris ar weld cadetiaid yn mwynhau eu hunain wrth wneud pethau na fydden nhw byth wedi breuddwydio cael y cyfle i’w gwneud,” meddai Ieuan.

“Mae rhai o fy adegau gorau fel hyfforddwr wedi bod ar ein gwersylloedd haf a Phasg blynyddol, lle rydyn ni’n treulio wythnos i ffwrdd ar y tro yn datblygu sgiliau saethu, drilio a martsio, gwylltgrefft ac ati.

“Dwi wir yn mwynhau datblygu cadetiaid o’r diwrnod maen nhw’n cerdded i’r diwrnod y mae’n rhaid iddyn nhw adael. Rydyn ni’n mynd i ffwrdd ar benwythnosau ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n amrywio o feicio mynydd a chanŵio, i sgiliau gydag arfau a phenwythnosau saethu,” meddai Ieuan, sydd hefyd wedi mynd â chriw o 30 o lanciau o ardal Llandudno i Ffrainc ar gyfer digwyddiad y Cofio.

Yng ngorllewin Cymru, mae’r Is-gapten Chris Peake, Prif Swyddog Cadetiaid Môr Abergwaun, a gychwynnodd ei daith gyda’r cadetiaid môr yn ôl yn 1981 yn 11 oed, yn dweud ei fod yn sicr fod y profiad wedi dylanwadu ar ei fywyd.

“Cefais amser anhygoel fel cadét môr – mynd i ffwrdd ar gyrsiau ac ennill cymwysterau da, yn ogystal â chael llawer o hwyl! Felly, pan wnes i droi’n 18 oed, penderfynais fy mod i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl a helpu i gefnogi fy uned gan ei bod yn sicr wedi newid fy mywyd i er gwell.

“I mi, mae’n ymwneud â gweld faint mae’r cadetiaid yn datblygu o’r adeg maen nhw’n ymuno gyntaf – yn magu hyder ac yn ymfalchïo yn eu llwyddiannau. Mae hefyd yn golygu gweithio gyda’n gilydd fel tîm a helpu i siapio bywydau’r bobl ifanc hyn. Mae gweld cadét yn cyflawni ei ddyrchafiad nesaf, neu’n ennill cymhwyster hwylio, a pha mor hapus mae hynny’n ei wneud, yn fy ysbrydoli i fwy fyth, ac yn fy nghymell i ddal ati i wneud cymaint ag y gallaf er eu mwyn nhw.

“Mae cadetiaid heddiw’n cael llawer mwy o gyfleoedd nag y gwnes i fel cadét, ac mae hyn yn fy ysgogi i barhau i’w gwthio, fel eu bod nhw’n cael dechrau da mewn bywyd, a’u harfogi gyda sgiliau a fydd yn aros gyda nhw gydol eu bywydau.

“Yn ystod fy amser fel cadét ac oedolyn sy’n wirfoddolwr, dwi wedi cwrdd â phobl wych, wedi gwneud ffrindiau oes ac mae’r cadetiaid môr wedi rhoi llawer o sgiliau a chymwysterau i mi’n bersonol, a dwi’n eu defnyddio nawr i roi rhywbeth yn ôl.

“Fe fyddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n darllen hyn, os nad ydych chi wedi gwirfoddoli, rydych chi wir yn colli allan. Mae’n brofiad gwerth chweil ac mae wir yn gwneud y byd o wahaniaeth.”

Am fwy o fanylion ar sut i ddod yn oedolyn sy’n wirfoddolwr, ewch i https://armycadets.com/volunteer-with-us/a https://www.SEA-cadets.org/volunteer 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru