Fel sy’n digwydd bob blwyddyn, daeth cymuned y Lluoedd Arfog at ei gilydd i gofio’r rhai fu’n gwasanaethu a’r llawer a wnaeth yr aberth eithaf.

Roedd cofio yn 2018 yn arbennig o ddirdynnol gan ei fod yn nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf – rhyfel wnaeth effeithio ar gynifer o agweddau ar ein bywydau bob dydd.

Bu milwyr wrth gefn a chadetiaid o bob cwr o’r wlad yn cymryd rhan mewn gorymdeithiau, gwasanaethau a seremonïau yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol wrth baratoi at Ddiwrnod y Cadoediad 2018.

Roedd y Dirprwy Gadlywydd (wedi ymddeol) Manny Manfred, aelod o Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, yng ngofal digwyddiad yng Nghastell Aberteifi ar 3 Tachwedd. Mynychwyd y digwyddiad gan fwy na 200 o bobl, gan gynnwys swyddogion dinesig ac aelodau’r cyhoedd.

Trefnwyd y digwyddiad gan yr Is-gapten Alun Richards o Luoedd Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg (ACF). Rhoddodd aelodau ifanc yr ACF gyflwyniadau ochr yn ochr â Chorfflu Cadetiaid y Môr Canolbarth a Gorllewin Cymru (SCC) a Chadetiaid Awyr yr Awyrlu Rhif Tri Cymreig (RAFAC).

Buont yn darllen llythyron i ac o’r Ffrynt Gorllewinol, cerddi gan Rudyard Kipling a Hedd Wyn a chlywyd hanes yr arwyr rhyfel lleol. Fel pob uned cadetiaid yng Nghymru, roedd y digwyddiad yn cefnogi Apêl y Pabi y Lleng Brydeinig Frenhinol ac yn canolbwyntio ar thema addysg.

Mae gweithgareddau fel hyn yn nodweddiadol o gymuned y cadetiaid. Cynorthwyodd nifer o unedau eraill y Lleng Brydeinig Frenhinol trwy wirfoddoli gyda chyn-filwyr i werthu pabïau mewn archfarchnadoedd a chanolfannau siopa lleol. Fe wnaeth aelodau Mintai ACT y Barri [yn y llun isod] helpu yn eu siop Tesco leol ar 31 Hydref.

Gydol fis Hydref, roedd cadetiaid o ACF Cymru a Lluoedd y Cadetiaid Cyfunol (CCF) ymhlith 4,000 o bobl o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a deithiodd i Ffrainc i ymweld â’r ardal lle’r ymladdwyd Brwydr y Somme.

Aeth oedolion sy’n gwirfoddoli gyda Lluoedd y Cadetiaid gyda nhw a chawsant gyfle i dyfu trwy gael profiadau pwysig a bythgofiadwy. Fe wnaeth ymweliadau Cadoediad Cadetiaid y Fyddin helpu’r bobl ifanc i ddysgu am amodau’r rhyfel a’r effaith a gafodd y rhyfel ar gymunedau lleol gartref a thramor.

Cliciwch yma i ddilyn hashnod #ArmyCadet100 a gweld gweithgareddau cadetiaid ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cafodd Gŵyl Goffa Cymru, dal ofal y Lleng Brydeinig Frenhinol, ei chefnogi gan filwyr wrth gefn a chadetiaid, gan gynnwys Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru, ar 4 Tachwedd. Fe wnaeth aelodau’r sgwadron, 68 ohonynt i gyd, sy’n dysgu sgiliau sy’n gwella eu cyflogadwyedd yn y dyfodol, gario baneri yn y digwyddiad ochr yn ochr â chyn-filwyr o’r tri gwasanaeth.

Ar Ddiwrnod y Cadoediad ei hun, bu’r milwyr wrth gefn a’r cadetiaid hefyd yn rhan o’r gwasanaethau coffa a gynhaliwyd ar hyd a lled y wlad. Maent yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned ac yn aml nhw yw’r unig bresenoldeb iwnifform mewn digwyddiadau lleol.

Mynychodd RFCA dros Gymru’r Gwasanaeth Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Gwyliwch y fideo isod a’i rannu gan ddefnyddio hashnod #RFCAYnCofio.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru