Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Cyflenwi Cadetiaid y Pencadlys (Gwas y Goron, Band Cyflog D). Mae’r swydd yn cwmpasu siroedd Gwent a Phowys a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn swyddfa Pencadlys ACF yng Nghwrt y Gollen, Crughywel.

Mae’r band cyflog yn dechrau ar £28,348 y flwyddyn ar sail contract am yr holl oriau a weithir ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys ychwanegiad ar gyfer yr oriau gwaith anghymdeithasol ac ar gyfer oriau a weithir ar ben oriau safonol.

Mae cynllun Pensiwn Cynllun Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi’u Hailbrisio (CARE) ar waith.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hawl i lwfans gwyliau blynyddol o 25-30 diwrnod yn dibynnu ar wasanaeth blaenorol gyda naill ai’r Lluoedd Arfog neu adran arall o’r Llywodraeth yn ogystal â 9 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni cyfnod prawf o chwe mis a bydd cadarnhau’r penodiad yn derfynol yn dibynnu ar gwblhau’r cyfnod prawf hwn yn foddhaol.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Cliriad Diogelwch (SC) a chael gwiriad Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’n rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau (a rhaid cynnwys CV) gyrraedd erbyn dydd Gwener, 23 Tachwedd 2018 fan bellaf, ond rydym yn cadw’r hawl i gau’r broses ymgeisio os oes nifer addas o ymgeiswyr yn cyflwyno cais cyn y dyddiad hwn.

Mae pecyn cais a disgrifiad swydd ar gael trwy e-bostio Rick Hallett at wa-finance@rfca.mod.uk

NI DDYLID anfon geirdaon gyda cheisiadau wedi’u cwblhau.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru