Mae technegydd fferyllfa yn Ysbyty Nevill Hall yn gwisgo ei lifrai i’w waith heddiw tra bod y wlad yn dathlu rôl milwyr wrth gefn yn y lluoedd arfog.

Mae amser Jarad Seale yn y fyddin wrth gefn wedi mynd ag ef o’r Fenni i Barc Cenedlaethol y Grand Canyon yn yr Unol Daleithiau, a rhoi profiadau bythgofiadwy iddo a hwb i’w sylfaen sgiliau.

Yn ei amser hamdden, mae Jarad – sy’n 27 oed – yn is-gorporal gyda Mintai B o Ysbyty Maes 203 (Cymreig) ac mae’n sicr bod y cyfleoedd hyfforddi wedi rhoi iddo gymwysterau trosglwyddadwy a gwybodaeth i’r gweithle.

Meddai Jarad: “Fel Technegydd Fferyllfa, rwy’n ymdrin â chleifion a phroblemau bob dydd. Mae’r sgiliau a gefais trwy fy hyfforddiant wrth gefn wedi fy helpu i fod yn fwy hyderus yn y gweithle, i gyfathrebu’n well a delio â materion yn gyflym mewn modd proffesiynol.

“Er enghraifft, pan gawsom anhawster technegol, gallwn fod wedi mynd i boeni am y sefyllfa ond fe wnes i gadw fy mhen, llunio cynllun a chymryd cyfrifoldeb. Yn sicr, rwy’n gallu cyfathrebu’n fwy effeithiol gyda’m cadwyn reoli yn y gwaith. ”

Mae dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru ac mae’n ofynnol iddynt gyflawni o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth y flwyddyn. Uchafbwynt dwy flynedd a hanner Jarad fel milwr wrth gefn oedd treulio pythefnos ar wersyll ym Mharc Cenedlaethol y Grand Canyon yn Arizona, Unol Daleithiau.

Dywedodd: “Roeddwn yn falch iawn o gwblhau fy hyfforddiant sylfaenol a chael dyrchafiad ar ôl dwy flynedd o wasanaethu. Roedd hyn yn cynnwys cerdded ar draws y Grand Canyon. Mae’r hyfforddiant antur yn gyfle gwych i brofi pethau na fyddwn efallai wedi cael eu gwneud yn fy mywyd sifil.

“Cawsom dair noson yn gwersylla yn y Grand Canyon ac fe wnaethom ni lwyddo i gerdded o un ymyl i’r llall. Roedd e tua 19 neu 20 milltir gyda rhai esgyniadau  mawr a disgyniadau mawr.

“Mae’n rhaid i chi herio’ch hun yn y sefyllfaoedd hyn. Fe wnes i gwrdd â llawer o bobl newydd a gwneud ffrindiau newydd. Dyma’r bobl y byddai’n gweithio gyda nhw yn y dyfodol. Roedd yn anhygoel. ”

Mae’r lluoedd wrth gefn yn derbyn hyfforddiant o’r radd flaenaf a, boed yn benodol neu’n gyffredinol, mae’n hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar wella rhinweddau a phenderfyniad milwyr wrth gefn. Gall y cymwysterau fod yn eang ac mae Jarad wedi bod yn awyddus i fynd i’r afael â phob math o feysydd.

Dywedodd: “Rydw i wedi ennill profiadau arbenigol iawn sy’n berthnasol i gefndir meddygol, fel pan wnes i gwblhau cwrs rhoddwyr, cyflenwi a storio gwaed. Roedd Ymarfer Hyfforddiant Tactegol Gwasanaethau Meddygol y Fyddin hefyd yn fuddiol.

“Rydw i hefyd wedi ennill cymwysterau ar lefel sylfaenol mewn sgïo a beicio mynydd. Dydyn nhw ddim yn gysylltiedig â meddygaeth ond maen nhw’n fy herio i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn amgylchiadau heriol ac unigryw dramor.

“Mae llawer o gefnogaeth ar gael i chi yn y lluoedd wrth gefn. Bydd yn dechrau o’r pwynt rydych chi’n llenwi’ch cais ac yn parhau – cewch gymorth mwy ymarferol gan staff profiadol a hyfforddwyr pan fyddwch chi’n dysgu pethau cwbl newydd. Ac fe gewch chi lawer o gyngor bywyd gan eich cyfoedion; maen nhw’n dod yn deulu arall i chi. ”

Fe gynhelir nifer o ddigwyddiadau yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig yr wythnos hon, gan arwain at ddigwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog cenedlaethol yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Bydd yn dathlu personél y Gwasanaeth ddoe a heddiw ac mae Jarad yn gyffrous am ei ddyfodol ei hun yn y gymuned.

Dywedodd: “I mi, mae Milwyr Wrth Gefn y Fyddin yn cynnig amgylchedd gwych i wasanaethu fy sir. Gall fod yn gyfle i chi roi rhywbeth yn ôl. Fel milwr wrth gefn, mae cewch fanteisio ar yr hyfforddiant gorau sydd ar gael a byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael profiadau bywyd anhygoel ac i gwrdd â phobl anhygoel – tra’ch bod chi’n cael eich talu.

“Wrth edrych i’r dyfodol, hoffwn ymfyddino pan fo’n bosib a chwblhau’r cyrsiau sydd ar gael i’m helpu’n broffesiynol ac yn fy mywyd bob dydd.”

Mae pecyn cefnogaeth ar gael i gyflogwyr milwyr wrth gefn i sicrhau nad ydynt o dan anfantais wrth i filwyr wrth gefn gael eu byddino. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, addewid gan y genedl i’r rhai sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, y byddant yn cael eu trin yn deg.

Milwyr wrth gefn o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yw tua un rhan o chwech o’r lluoedd arfog. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru