Mae tri pherson ifanc yn eu harddegau wedi’u hanrhydeddu trwy gael eu penodi’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2020 yn ystod seremoni wobrwyo yn y Drenewydd.

Derbyniodd Fflag-Sarjant y Cadetiaid Sally Murton-Davies o Landinam, Sarjant y Cadetiaid Holly Vincentelli o Fachynlleth ac Awyr-Sarjant y Cadetiaid Benjamin Gilmore o Lansantffraid-ym-Mechain sash nodedig gyda bathodyn eu hapwyntiad, a fydd yn para blwyddyn, o flaen tua 70 o bobl yng Ngwesty’r Elephant and Castle yr wythnos ddiwethaf.

 

 

Dewiswyd y tri ar gyfer rôl fawreddog Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar ôl cael eu henwebu gan arweinwyr grwpiau cadetiaid a’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru.

Mae’r rôl yn cynnwys mynychu nifer o ddigwyddiadau swyddogol, gan gynnwys digwyddiadau Cofio, ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau yng nghwmni Arglwydd Raglaw Powys Ei Mawrhydi, Mrs Tia Jones, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines.
Meddai Mrs Tia Jones, “Mae Lluoedd y Cadetiaid yn sefydliadau cwbl anhygoel sy’n darparu hyfforddiant ymarferol, gwaith ieuenctid, cymwysterau sifil a gwaith cymunedol er mwyn helpu i ddatblygu ein pobl ifanc i gymryd eu lle mewn cymdeithas.

“Wrth reswm, mae llwyddiant Lluoedd y Cadetiaid yn dibynnu ar bobl eraill yn ogystal â’r bobl ifanc eu hunain. Ni fyddai Lluoedd y Cadetiaid yn bodoli heb ymroddiad ac ymrwymiad arbennig y swyddogion a’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser i sicrhau bod y sefydliadau’n llwyddo. Maen nhw’n haeddu ein diolch diffuant hefyd.”
Meddai Sally, 16 oed, o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys, sy’n astudio yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd ac yn gobeithio bod yn feddyg brwydr y Fyddin, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfleoedd a ddaw drwy’r rôl hon dros y flwyddyn nesaf. Rwy’n un o’r bobl ifancaf i gael eu dewis, sy’n gwneud y profiad hyd yn oed yn fwy arbennig.”
Mae llwyddiannau chwaraeon Sally yn cynnwys ennill statws Pencampwr y Cadetiaid ar gyfer rygbi a phêl-droed ar Lefel Genedlaethol. O ganlyniad, roedd Sally yn un o ddim ond ugain o gadetiaid a ddewiswyd o’r DU a Gogledd Iwerddon i ymweld â Kenya fis Hydref diwethaf i helpu i sefydlu ysgol ac academi bêl-droed.

“Treuliais bythefnos yn Kenya ac fe ges i brofiadau anhygoel – rwyf wrth fy modd â chwaraeon ac mae bod yn aelod o dimau gwahanol wedi creu cyfleoedd di-ri i mi,” meddai Sally, sydd â’i bryd ar fod yn Uwch Sarjant Catrawd y Cadetiaid.

Ers ymaelodi â Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys tair blynedd yn ôl, mae Holly, 17 oed, sy’n astudio yng Ngholeg Ceredigion, wedi magu hunan hyder ac wedi dod yn uwch gadét uchel iawn ei pharch. Mynychodd Gynllun Peilot Cadetiaid y Coleg Nyrsio Brenhinol yn ddiweddar, ac mae wedi mynychu Cadre Uwch Hyfforddwyr y Cadetiaid hefyd. Mae wedi cwblhau gwobrau efydd ac arian Dug Caeredin ac mae’n gweithio tuag at y wobr aur.

“Mae bod yn esiampl i gadetiaid eraill yn anrhydedd fawr,” meddai Holly. A hithau wedi tyfu i fynd gyda brawd ag anhwylder datblygu, teimla fod y cadetiaid wedi rhoi “cyfle i anadlu – i fod yn ferch ifanc yn fy arddegau a gwneud rhywbeth drosof fi fy hun”.
Amlygwyd ei dewrder a’i gwroldeb anhunanol pan gafodd ei henwebu ar gyfer Gwobr Arwr Ifanc a Gwobr Dinesydd Prydeinig ar ôl iddi roi cymorth cyntaf i fachgen ifanc ac aros gydag e yn dilyn damwain goryrru yn 2018, pan gafodd tad y bachgen ei gludo i’r ysbyty mewn hofrennydd. Heb boeni am ei lles ei hun, fe aeth Holly i safle’r ddamwain i gysuro a helpu’r bachgen ifanc.
Meddai Benjamin, 18, o Gadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol Adain Cymru Rhif 2, sydd â’i fryd ar ymaelodi â’r Llu Awyr Brenhinol fel peilot, “Dyma anrhydedd enfawr a chwbl annisgwyl – fe ges i’r newyddion yn ystod sesiwn arferol y cadetiaid. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fynychu’r holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Bydd yn rhoi hwb i’m rhagolygon ar gyfer dyrchafiad ac yn gymorth enfawr ym mhroses ddethol y Llu Awyr Frenhinol.

Ers ymaelodi â Rhif 2364 (y Trallwng) yn 2016, mae Benjamin wedi bod yn aelod prysur o’r sgwadron ac mae’n dweud bod yr holl brofiad wedi rhoi hwb i’w hunan hyder a datblygu ei sgiliau arweinyddiaeth. Mae wedi cwblhau’r Dosbarthiad Cadét Meistr a bydd yn mynychu’r Cwrs Hyfforddwyr Cadetiaid yn y dyfodol.
Mae’r myfyriwr o Goleg Milwrol Wrecsam wedi mynychu’r Ysgoloriaeth Peilotiaid Cadetiaid Awyr gan ennill statws rhagoriaeth, ac mae wedi mynychu’r Gwersyll Awyrofod Cenedlaethol.
Bydd y tri unigolyn yn dilyn ôl troed Cadét CSM Kyle Chaplin (Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys), Cadét CSM James Ryan (Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys), Swyddog Gwarant y Cadetiaid Sam Dykes (Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol Adain Cymru Rhif 1) ac Awyr-Sarjant y Cadetiaid Barnaby Jones-Evans (Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol Adain Cymru Rhif 2) a dderbyniodd Dystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw am fod yn gynrychiolwyr 2019.

Hefyd, derbyniodd Kyle, o Seven Sisters, Wobr Aur Dug Caeredin gan yr Arglwydd Raglaw.

Hefyd, cyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw i gydnabod gwasanaeth ac ymroddiad i ddyletswydd rhagorol llawer o aelodau cymuned y Lluoedd Arfog.
Cyflwynwyd Tystysgrif Teilyngdod i’r Uwchgapten Paul Jones (Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys), Hyfforddwr Uwch Sarjant Simon Johns (Llu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Powys) ac Awyr Lefftenant Anne Morris (Cadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol Adain Cymru Rhif 2). Cafodd yr Uwchgapten Jones gydnabyddiaeth arbennig gan dderbyn Gwobr y 4ydd Clesbyn i Fedal y Cadetiaid.
Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau trwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a thrwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol amrywiol. Mae maes llafur y Cadetiaid yn cael ei ddarparu gan gannoedd o Hyfforddwyr sy’n Oedolion a Chynorthwywyr Sifiliaid, sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol gyda’r nos ac yn ystod y penwythnosau.

Trefnwyd y digwyddiad gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.Wales-RFCA.org

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru