Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod 13 sefydliad yng Nghymru wedi ennill Gwobr Arian ERS yn 2020.

Mae hyn yn dynn ar sodlau cyhoeddi naw gwobr Aur ERS yn y rhanbarth.

Mae’r Wobr Arian ERS arbennig sy’n cael ei chyflwyno gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cydnabod cyflogwyr sydd wedi dangos eu cefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog trwy weithredu polisïau ymarferol yn y gweithle. Y sefydliadau sydd wedi ennill y wobr yw:

 • Butterfly Data
 • Coffee Blue Limited
 • Defence Electronics & Components Agency
 • Forces CV & Career Services
 • Home Service Solutions Ltd
 • Hugh James
 • Jackson Fire & Security UK Ltd
 • Pen-y-Graig Woodland Centre
 • Pro Steel Engineering Limited
 • Reachal Ltd
 • Read Construction Holdings Limited
 • Tree Frog Digital Limited
 • Whitehead-Ross Education and Consulting Limited

O dan Gynllun Cydnabod Cyflogwyr y Lluoedd Arfog, mae’r cyflogwyr yn cefnogi personél y Lluoedd Arfog ac yn annog eraill i wneud hynny hefyd. Mae tair lefel i’r cynllun, Efydd, Arian ac Aur i sefydliadau sy’n ymrwymo a dangos neu alw am gefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog a phersonél Amddiffyn. I ennill y wobr Arian, rhaid i sefydliadau ddangos yn rhagweithiol nad yw cymuned y Lluoedd Arfog dan anfantais annheg fel rhan o’u polisïau recriwtio. Hefyd, rhaid iddynt fynd ati i sicrhau bod eu gweithlu’n ymwybodol o’u polisïau cadarnhaol tuag at faterion pobl ym maes Amddiffyn o safbwynt cyn-filwyr, Lluoedd Wrth Gefn, Gwirfoddolwyr sy’n Oedolion gyda’r Cadetiaid, a gwŷr a gwragedd priod a phartneriaid y rhai sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog.

Dywedodd Johnny Mercer, y Gweinidog dros Gyn-filwyr a Phersonél Amddiffyn: “Mae ehangder ac amrywiaeth y rhai a ddaeth i’r brig eleni yn dangos sut mae cefnogaeth gan fyd busnes i’r Lluoedd Arfog yn parhau i dyfu waeth beth yw’r sector, maint y cwmni na’r lleoliad. Rwy’n ddiolchgar am yr agwedd gadarnhaol a’r polisïau hyblyg y mae’r sefydliadau hyn wedi eu haddasu ar gyfer y gymuned amddiffyn, ac mae hyn yn tystio i’r cyfraniad gwych y gall ein personél sy’n gwasanaethu, ein cyn-filwyr a’u teuluoedd ei wneud i unrhyw sefydliad. Rwy’n falch iawn bod cymaint o gwmnïau’n cefnogi ein pobl ac y gallwn, drwy’r cynllun hwn, roi’r gydnabyddiaeth gyhoeddus y maent yn ei haeddu iddynt.”

Meddai Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol Cymru, “Rwy’n falch iawn y gallwn gyhoeddi bod 13 yn deilwng o wobr Arian ERS yn 2020 yng Nghymru. Rwy’n gwybod bod pob un o’r sefydliadau hyn wedi gweithio’n galed i gefnogi amcanion Amddiffyn ac maen nhw i gyd yn enillwyr teilwng iawn.

Mae’r cyflogwyr hyn yn ysbrydoli eraill i ddilyn ôl eu traed. Rydym yn falch iawn o weld gweithleoedd Cymru yn dod yn fwy creadigol a hyblyg yn eu dulliau o gefnogi’r Lluoedd Arfog. Mae’r ERS yn mynd o nerth i nerth ac rydym yn rhoi croeso cynnes i gyflogwyr newydd sydd am gymryd eu cam cyntaf ac addo eu cefnogaeth. ”

Meddai Richard Selby, Rheolwr Gyfarwyddwr Pro Steel Engineering Limited, “Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein cydnabod gyda Gwobr Arian fel rhan o Gynllun Cydnabod Cyflogwr y Lluoedd Arfog. Trwy gydweithio â Chymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru rydym wedi llwyddo i weithredu polisïau ac arferion gwaith i gefnogi cyn-filwyr, teuluoedd a milwyr wrth gefn o’r Lluoedd Arfog. O’n profiad ni mae cyflogi staff sydd â phrofiad milwrol wedi helpu i gryfhau ein busnes a gobeithiwn y bydd y wobr hon yn helpu i annog cyn-filwyr a milwyr wrth gefn i barhau i weithio gyda ni yn y dyfodol. ”

Meddai Steve Jackson, Rheolwr Gyfarwyddwr Jackson Fire & Security UK Ltd, “Rydym yn falch iawn ein bod wedi cael ein cydnabod am ein hymrwymiad i’r Lluoedd Arfog gyda’r Cynllun Cydnabod Cyflogaeth Arian. Ar ôl llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Mehefin 2019, roeddem yn awyddus i fynd i’r afael â hyn trwy ddangos ein cefnogaeth ymarferol i gyn-filwyr, milwyr wrth gefn a chadetiaid.

“Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o gynnwys y Lluoedd Arfog wrth recriwtio a hyfforddi a chawsom lwyddiant mawr gan ddenu cyn-filwyr i ddysgu sgiliau newydd a chamu ymlaen yn ein diwydiant. Rydym yn falch o ddangos hyn gyda’n gwobr a fydd, gobeithio, yn denu mwy o bersonél y Lluoedd Arfog i ymgeisio am swyddi yn ein sefydliad, ond a fydd hefyd yn annog busnesau eraill i ddangos eu hymrwymiad i’r Lluoedd Arfog. ”

2020 yw’r seithfed tro inni gynnal y cynllun gwobrwyo, ac eleni daw’r enillwyr o sefydliadau micro neu BBaCHau yn ogystal â sefydliadau cyhoeddus mawr o bob cwr o’r DU. Mae hyn yn dangos y twf mewn niferoedd ac ehangder y cyflogwyr cefnogol sy’n cwmpasu sectorau a chwmnïau o bob math. Yn ogystal ag enillwyr y Gwobrau Arian, mae gan Gymru naw enillydd Aur eleni.

I ddysgu mwy am yr ERS a sut y gallai eich sefydliad gefnogi personél Amddiffyn yn y gweithle trwy Gyfamod y Lluoedd Arfog cysylltwch â:

Ffôn: 029 2037 5734 Symudol: 07970 493086

 • Tony Fish, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr Gogledd Cymru, wa-reed2@rfca.mod.uk Swyddfa’r Wyddgrug. Ffôn: 01352 752782 Symudol: 07508 193902

Cadwch lygad am fwy o newyddion am enillwyr ein gwobr Arian yn fuan.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru