Mae gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru swydd wag ar gyfer Pennaeth Ystadau yn y Pencadlys yng Nghaerdydd. Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau caled yn effeithiol ar gyfer eiddo amrywiol y Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid ledled y wlad.

Bydd yn atebol i’r Prif Weithredwr am ddarparu cyfeiriad, cyngor a chymorth technegol yn ymwneud â holl faterion yr ystâd. Mae hyn yn cynnwys rheoli tîm ar wasgar o staff ystadau yn y Bencadlys yng Nghaerdydd ac yn un swyddfa ranbarthol er mwyn sicrhau bod Gwasanaethau Ystadau’n cael eu darparu yn effeithiol.

Bydd ymgeiswyr wedi cael addysg hyd at lefel gradd mewn disgyblaeth yn ymwneud ag adeiladu neu wneud arolygon o adeiladau, ac yn ddelfrydol byddant yn aelodau o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig neu’r Sefydliad Adeiladu Siartredig, neu byddant yn gallu dangos profiad perthnasol mewn rôl debyg. Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt brofiad llwyddiannus o weithio mewn swydd rheolaeth ganol neu reolaeth uwch ym maes Ystadau.

Mae’r swydd yn un llawn-amser ar sail wythnos waith o 42 awr, a’r cyflog yw £39,511 (Gwas y Goron, Band C1). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys i ymaelodi â Chynllun Pensiwn Cyngor y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid sy’n cynnig Cynllun Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi’u Hailbrisio (CARE), sy’n cynnwys cyfraniad personol o 5% o enillion  pensiynadwy ar gyfer Aelodau. Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â thrwydded yrru lân a byw o fewn pellter teithio rhesymol i’r swyddfa yng Nghaerdydd. Mae angen teithio’n sylweddol ar gyfer y swydd hon, felly mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn barod i deithio ac aros dros nos oddi cartref. Ad-delir treuliau rhesymol ar gyfer hyn ac mae cerbyd y Gymdeithas yn cael ei ddarparu.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hawl i lwfans gwyliau blynyddol o 25-30 diwrnod gan ddibynnu ar wasanaeth blaenorol naill ai gyda’r Lluoedd Arfog neu Adran arall o’r Llywodraeth, yn ogystal â 9 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau cyfnod prawf o chwe mis a bydd cadarnhau’r penodiad yn derfynol yn dibynnu ar gwblhau’r cyfnod prawf yn foddhaol.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Cliriad Diogelwch (SC) a chael gwiriad Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’n rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau (gan gynnwys CV) gyrraedd erbyn Dydd Gwener 6 Mawrth 2020 fan bellaf, ond mae gennym yr hawl i gau’r broses ymgeisio os oes nifer addas o ymgeiswyr wedi cyflwyno cais cyn y dyddiad hwn. Bwriedir cyfweld â’r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yng Nghaerdydd ym mis Mawrth.

Mae ffurflen gais a Disgrifiad Swydd ar gael trwy e-bostio Rick Hallett:

at wa-finance@rfca.mod.uk

NI DDYLID anfon geirda gyda chais sydd wedi’i gwblhau.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru