Mae Veterans’ Gateway, y gwasanaeth 24-awr sy’n helpu cyn-filwyr yn eu bywydau newydd fel sifiliaid, wedi derbyn dros 10,000 o ymholiadau ac mae 183,420 wedi defnyddio eu gwefan ers ei sefydlu flwyddyn yn ôl.

Sefydlwyd y gwasanaeth i fod yn bwynt cyfeirio i gyn-filwyr sydd angen cyngor ar bob math o bethau, o faterion tai i

iechyd, ac mae Veterans’ Gateway wedi cael 37,000 clic i wefannau allanol, gyda’r rhan fwyaf yn gofyn am gyngor ar arian.

Mae ymholiadau yn dod o bob cwr o’r byd, megis Gwlad Thai, De Affrica a St Maarten yn y Caribî, a gan gyn-filwyr o bob oedran a chefndir. Mae 81% o ddefnyddwyr o dan 65 mlwydd oed, ac mae 56% ohonynt yn ymweld â’r wefan ar ffôn symudol.

Meddai’r Ysgrifennydd Amddiffyn Gavin Williamson: “Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ar gyfer ein cyn-filwyr, ac mae Veterans’ Gateway yn sicrhau bod y rhai sydd wedi gwasanaethu dros ein gwlad yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a’u teuluoedd.

“Mae’r prosiect £2 miliwn hwn wedi helpu dros 10,000 o gyn-filwyr yn ystod ei flwyddyn gyntaf, gan wneud y newid rhwng bywyd y gwasanaeth a bywyd fel sifiliad mor llyfn â phosibl.

“Bob dydd mae ein milwyr a’n cyn-filwyr yn ysbrydoli ein gwlad ac mae’n iawn ein bod ni’n darparu ar eu cyfer fel arwydd o ddiolch am eu haberth.”

Ymwelodd y Gweinidog dros Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr, Tobias Ellwood yn ddiweddar â chanolfan wasanaeth Veterans’ Gateway ger Caerdydd. Cyfarfu â chyn-filwyr sydd bellach yn gweithio i ateb y galwadau, gan ddefnyddio eu profiadau yn y Lluoedd Arfog er budd eraill, gan roi yn ôl i’r gymuned wasanaeth.

Meddai’r Gweinidog dros Amddiffyn, Pobl a Chyn-filwyr, Tobias Ellwood: “Mae’r mwyafrif helaeth o gyn-filwyr yn mynd ymlaen i fyw bywydau iach a chyflawn, ac mae’r mwyafrif yn dod o hyd i waith o fewn chwe mis i adael y milwrol. Ond mae angen i ni gynnig cefnogaeth i’r rhai sy’n gweld y newid yn fwy heriol.

“Rwy’n falch o weld y gwaith gwych sy’n digwydd y tu ôl i lenni Veterans’ Gateway ac rwyf wedi fy ysbrydoli gan ysbryd cymunedol pawb sy’n rhoi o’u hamser a’u gwybodaeth i gefnogi’r rhai sydd mewn angen.”

Mae’r gwasanaeth 24 awr yn cael ei ddarparu gan gonsortiwm dan arweiniad y Lleng Brydeinig Frenhinol gyda Poppyscotland, Combat Stress, Connect Assist, y Weinyddiaeth Amddiffyn a SSAFA, Elusen y Lluoedd Arfog.

Dywedodd Charles Byrne, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Lleng Brydeinig Frenhinol, ar ran consortiwm Veterans’ Gateway: “Mae’r nifer sy’n cysylltu â’r Veterans’ Gateway yn parhau i dyfu ac rydym yn cyrraedd grwpiau newydd o bobl, gan gynnwys cyn-filwyr ifanc sydd angen ein cefnogaeth ni i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir, cyngor a chymorth.

“Rydym hefyd wedi gweld nifer cynyddol o ddefnyddwyr yn hunangyfeirio a chael mynediad gwell at y gwasanaethau sydd ar gael iddynt. Gall Veterans’ Gateway ddod yn adnodd allweddol i gyn-filwyr a’u teuluoedd sy’n chwilio am gefnogaeth. Gyda thros 30 o bartneriaid atgyfeirio, mae’n ddi-os yn dîm o dimau. ”

Dywedodd Kath Carter, gwraig i filwr yn 18 oed ac Ymgynghorydd Llinell Gymorth o Ben-y-bont ar Ogwr: “Rwy’n difaru nad oedd y Porth hwn ar gael i mi pan oedd angen cymorth arna’i flynyddoedd yn ôl. Rwy’n gwybod sut mae’n teimlo i gefnogi rhywun sy’n cael anawsterau ac yn gallu uniaethu â phartneriaid, gwragedd a theuluoedd pan fyddant yn ein ffonio ni.

“Mae gallu helpu a chefnogi cyn-filwyr nad ydynt yn gwybod y gallant gael cymorth, a ble i ddod o hyd iddo, wir yn anrhydedd. Mae’n anodd bod yn onest am eich amgylchiadau, ond fel tîm rydym wedi ei brofi ac rwy’n credu bod hynny’n helpu pan fyddwn yn cynnig cyngor a chymorth.”

I gael rhagor o wybodaeth am Veterans’ Gateway, neu os oes angen cymorth arnoch, ewch i www.veteransgateway.org.uk, ffoniwch 0808 802 1212 neu anfonwch neges destun i 81212

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru