Mae sefydliadau Cadetiaid yng Nghymru wedi gohirio pob gweithgarwch, a hynny ar unwaith, yn sgil y pandemig Coronafeirws.

Mae’r pandemig, a gyhoeddwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, yn achosi aflonyddwch byd-eang, ac yn ogystal â gohirio holl weithgarwch y Cadetiaid, mae digwyddiadau yr oedd RFCA for Wales yn eu cynnal neu yn cyfrannu atynt wedi’u gohirio neu eu canslo hefyd.

Maent yn cynnwys:

19 Mawrth: Seremoni wobrwyo Arglwydd Raglaw Clwyd – canslwyd

26 Mawrth: Seremoni wobrwyo Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol – gohiriwyd

7 Mai: Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

21 Mai: Agoriad Fforwm Gogledd Cymru a Chinmel

Mae’n debygol y bydd digwyddiadau a gweithgareddau pellach yn cael eu heffeithio a byddwn yn diweddaru’r rhestr pan fyddwn i’n clywed am ddatblygiadau pellach. Daliwch ati i gadw llygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae holl weithgarwch y Cadetiaid wedi’i ohirio neu ei ganslo ar unwaith yn unol â chyfarwyddiadau’r Llywodraeth ar y pandemig,

Mae’r cyngor iechyd diweddaraf i’w weld yma.

Parhad busnes

Llesiant ein staff, ymwelwyr a rhanddeiliaid yw ein blaenoriaeth. Wrth i’r haint coronafeirws ledaenu, hoffem eich sicrhau o’r camau cynhwysfawr rydym ni’n eu cymryd i ymateb i hynny, tra’n diogelu cymaint o’n hallbynnau clinigol ag y gallwn yn rhesymol,. Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth, bydd llawer o’n staff yn gweithio o bell ac yn rhoi’r gorau i unrhyw deithio diangen ble bynnag y gallant. Gallwch gysylltu â ni o hyd drwy e-bost a thros y ffôn.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru