Mae hyfforddiant antur yn caniatáu i filwyr gyfoethogi eu bywydau bob dydd trwy wneud digwyddiadau heriol ac ennill sgiliau i ffynnu y tu mewn a thu allan i’r fyddin.

Dyma brofiadau personol y Swyddog Cadet Dale Warrener, aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC), a aeth ar gyrch Ymarferiad Dragon Corsica 18 yn ddiweddar…

“Dyna lle’r oedden ni’n eistedd yng nghanol Môr y Canoldir, ar ynys yr oeddem prin wedi clywed amdani fisoedd ynghynt. Yn Corsica, dwy fil o fetrau ar y brig, mae’r tawelwch llethol yn swnio’n ddieithr i’r glust, a mynyddoedd a dyffrynnoedd o’n cwmpas yn debyg i Ardd Eden.

Rydyn ni’n swyddogion ifanc a swyddogion cadetiaid o UOTC Cymru ar daith antur yn Corsica. Ein nod yw cerdded 180km o dde’r ynys i ogledd yr ynys, ar hyd llwybr byd-enwog y Grande Randonnée – sy’n cael ei ystyried gyda’r llwybr cerdded pellter hir anoddaf a phrydfertha yn Ewrop.

Fe wnes i neidio ar y cyfle i fynd dramor, fel un o dair taith antur ryngwladol oedd ar gael yn ystod y flwyddyn hyfforddi. Mae llwybr y GR20 yn enwog fel un o’r teithiau mwyaf heriol, sy’n denu’r rhai mwyaf heini ac anturus o brifysgolion Cymru.

Y pedwar diwrnod cyntaf oedd y caletaf, wrth i’r corff ddechrau gynefino â’r oriau o gerdded a chario llwyth yn bellach na’r hyn oedd yn ofynnol ar unrhyw benwythnos hyfforddiant y fyddin. Y pedwerydd diwrnod oedd yr un mwyaf heriol, gyda thaith gerdded 24km oedd yn dringo’n uwch a mwy serth na Ben Nevis. Ac wrth i’r blinder ein taro, roedd ein cyrff yn dechrau defnyddio’r ffynonellau o egni sy’n cael eu storio yn y corff ar gyfer y mynydd o dasg oedd o’n blaenau.

Arweiniodd gyfleusterau prin a sylfaenol y cytiau mynyddig at giwiau hir. Un tro, roedd criw ohonom yn molchi yn y nant, yn yr uchelfannau, ger llethr sgïo segur oedd yn disgwyl am eira cynta’r gaeaf. Roedden ni mor swnllyd â haid o fwncïod wrth i ni geisio trochi yn y dŵr rhewllyd a lifai’n uniongyrchol o gopaon uchaf Corsica.

Doedd y daith ddim yn faich i gyd, fodd bynnag – crëwyd ffrindiau newydd, cryfhawyd rhai eraill, ac roedd y tîm yn cyd-dynnu yn fwy nag erioed o’r blaen. Trwy gael ein hunain yn aml mewn sefyllfaoedd lle’r oeddem yn dibynnu ar ein gilydd, roedden ni’n  gweithio’n well nag erioed fel tîm.

Bydd yr atgofion gennym am byth. Yn bwysicach fyth, trwy adael fy milltir sgwâr, cyfarwydd, llwyddais i ddatblygu fel unigolyn a magu hyder. Ar ôl dychwelyd adref, dyw dyletswyddau bob dydd ddim mor feichus, a dw i ddim yn gwneud môr a mynydd o heriau’r brifysgol mwyach.”

afodd y daith ei hariannu’n rhannol gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA) a Chronfa’r Cadetiaid, sy’n galluogi milwyr wrth gefn i wella eu bywydau bob dydd trwy brofiadau anturus a heriol.

Mae milwyr wrth gefn yn cyflawni pob math o rolau yn eu hunedau wrth gefn, gyda gofyn iddyn nhw neilltuo isafswm blynyddol o ychydig o dan 30 diwrnod.Maen nhw’n dysgu sgiliau angenrheidiol i serennu yn y Lluoedd Arfog ac yn eu bywydau sifilaidd bob dydd.

Mae dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru. Maen nhw’n bobl gyffredin sy’n dod o gefndiroedd amrywiol. Maen nhw’n rhoi o’u hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél rheolaidd y Lluoedd Arfog. CLICIWCH YMA i ddarganfod mwy am filwyr wrth gefn yng Nghymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru