Gall RFCA dros Gymru eich helpu gyda chyhoeddusrwydd a hyrwyddo’ch newyddion.

Darllen Mwy
27 August 2019
Cyflogwyr o Gymru yn derbyn ‘Gwobrau Arian’ ERS am gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog
Mae 19 o Gyflogwyr o Gymru wedi derbyn ‘Gwobrau Arian’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) am gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog. Mae’r enillwyr yn cynnwys awdurdodau lleol a chyflogwyr sector preifat, o ficro-gyflogwyr i fentrau bach a...
Darllen Stori
22 August 2019
Gwobrwyo cant o gyflogwyr am gefnogi’r Lluoedd Arfog
Heddiw, 22 Awst 2019, mae 100 o gyflogwyr yn cael eu cydnabod gan y Gweinidog Amddiffyn, Ben Wallace, am eu cefnogaeth ragorol i gymuned y Lluoedd Arfog trwy ennill Gwobr Aur y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr. Byddant yn cael eu gwobrau...
Darllen Stori
24 June 2019
Wythnos y Lluoedd Arfog 2019: Dathlu a nodi cyfraniad anhygoel eich Lluoedd Arfog a’ch Lluoedd wrth Gefn i’w gwlad
Bob blwyddyn, mae Wythnos y Lluoedd Arfog yn gyfle i’r genedl werthfawrogi a chydnabod y gwasanaeth a’r aberth a wneir gan y lluoedd arfog ledled y byd. Mae’r wythnos yn llawn dop o ddigwyddiadau cenedlaethol ac wedi cychwyn gyda chodi...
Darllen Stori
14 March 2019
Mrs Tia Jones, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi ym Mhowys, yn cynnal ei Seremoni Wobrwyo gyntaf fel Arglwydd Raglaw
Neithiwr, cynhaliodd Mrs Tia Jones ei seremoni wobrwyo gyntaf yn ei rôl fel cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer yr ardal a bu’n dathlu llwyddiannau’r Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid. Daeth bron i 90 o bobl ynghyd i’r digwyddiad yng Ngwesty’r...
Darllen Stori
12 March 2019
Arglwydd Raglaw EM yn cydnabod llwyddiannau anhygoel y Cadetiaid
Neithiwr, cynhaliodd Dirprwy Arglwydd Raglaw Gwynedd, Mrs Victoria Gruffudd Jones, seremoni wobrwyo yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines dros yr ardal. Roedd dros 50 o bobl yn bresennol yng Nghanolfan Milwyr wrth Gefn y Fyddin yng Nghaernarfon i...
Darllen Stori
8 March 2019
Arglwydd Raglaw EM Dyfed, Miss Sara Edwards, yn dathlu cyfraniadau gwych y Cadetiaid i’w cymuned
Ddydd Iau 7 Mawrth, croesawodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Dyfed, Miss Sara Edwards, dros 100 o bobl i’w seremoni wobrwyo flynyddol ym Marics Picton Caerfyrddin, yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines dros yr ardal, i ddathlu’r cyflawnwyr gwych...
Darllen Stori
4 March 2019
Milwyr wrth Gefn a Chadetiaid De Morgannwg yn derbyn canmoliaeth am eu hymroddiad a’u hymrwymiad
Ddydd Iau diwethaf, rhoddodd cynrychiolydd y Frenhines yn Ne Morgannwg glod i waith y Milwyr wrth Gefn a’r Cadetiaid yn eu cymunedau lleol am eu hymroddiad a’u hymrwymiad. Roedd Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi, Mrs Morfudd Meredith, yn siarad yn ei...
Darllen Stori
20 February 2019
Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg yn cydnabod ymrwymiad y Gymuned Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid
Mae Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid o Gastell-nedd ac Abertawe wedi derbyn cydnabyddiaeth gan gynrychiolydd y Frenhines dros Orllewin Morgannwg. Neithiwr, anrhydeddodd Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg, D. Byron Lewis Yws. CVO KStJ FCA, aelodau o’r cymunedau Lluoedd Wrth Gefn a...
Darllen Stori
25 January 2019
Yr Arglwydd Raglaw’n talu teyrnged i’r gymuned lewyrchus o Filwyr Wrth Gefn a Chadetiaid yng Ngwent
Cynhaliodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi ar gyfer Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE CStJ, ei seremoni wobrwyo flynyddol yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer sir gadwedig Gwent i ddathlu’r Milwyr Wrth Gefn a’r Cadetiaid sy’n gwneud...
Darllen Stori
18 January 2019
Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol yn dathlu Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid
Mae Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Morgannwg Ganol sy’n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau wedi’u llongyfarch gan gynrychiolwyr Ei Mawrhydi ar gyfer yr ardal. Neithiwr, cynhaliodd Peter Vaughan, Is-Arglwydd Raglaw Morgannwg Ganol EM y seremoni wobrwyo i gydnabod pobl ifanc...
Darllen Stori
4 December 2018
Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn rhoi gwobr flynyddol i Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru
Mae Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (WLCoW) wedi rhoi ei wobr flynyddol i aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC). Aeth yr Athro Gillian Davies DL, Meistr y WLCoW, i ginio blynyddol WUOTC yn yr Ashford International Hotel yng Nghaint...
Darllen Stori
23 November 2018
Gwobrau Arian ERS a Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru’n dathlu llwyddiant
Buom yn dathlu cyflogwyr o fri o bob cwr o Gymru yng Ngwobrau Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) a Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru. Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i’r seremoni wobrwyo gael ei chynnal a mynychodd 260 o...
Darllen Stori
23 November 2018
Bwydydd Castell Howell Cyf yn datgan ei gefnogaeth i’r gymuned Lluoedd Arfog
Mae Bwydydd Castell Howell Cyf wedi ymuno â rhwydwaith o 120 a mwy o gyflogwyr i ddatgan eu cefnogaeth i’r gymuned Lluoedd Arfog. Llofnododd Michael Davies, Cyfarwyddwr y cwmni sydd wedi’i leoli yn Sir Gâr, Gyfamod y Lluoedd Arfog gyda...
Darllen Stori
16 November 2018
Swydd Wag – Swyddog Cyflenwi Cadetiaid y Pencadlys
Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Cyflenwi Cadetiaid y Pencadlys (Gwas y Goron, Band Cyflog D). Mae’r swydd yn cwmpasu siroedd Gwent a Phowys a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn swyddfa Pencadlys ACF yng Nghwrt y...
Darllen Stori
16 November 2018
Ymarferiad Northern Black Maple
Mae lluoedd wrth gefn o Gymru o 4ydd Bataliwn y Gatrawd Barasiwt wedi mwynhau a byw drwy brofiad hyfforddi cyffrous ar Ymarfer Northern Black Maple yn y Rockies yng Nghanada. Ar ôl cyfnod prysur o weithgareddau a aeth â nhw...
Darllen Stori
16 November 2018
Mintai Ystum Taf yn ffurfio cysylltiad swyddogol ag Ysbyty Maes 203 (Cymru)
Mae Mintai Ystum Taf o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) wedi ffurfio cysylltiad swyddogol ag Ysbyty Maes 203 (Cymru), Corfflu Meddygol y Fyddin Frenhinol. Cynhaliwyd seremoni ddydd Sadwrn i ffurfioli’r berthynas – y cyntaf o’i bath yng Nghymru – yng...
Darllen Stori
16 November 2018
Cyn-filwyr o Gymru yn cael tipyn o flas y fferm yn Woody’s Lodge
Bellach mae gan gyn-filwyr yng Nghymru ganolfan gymdeithasol newydd gyda blas unigryw’r fferm lle gallant gael cymorth a chefnogaeth arbenigol. Ers agor ei ddrysau yn 2017, roedd Woody’s Lodge wedi’i lleoli yn Sili yn HMS Cambria. Fodd bynnag, bydd yr...
Darllen Stori
13 November 2018
2018 ERS Gold Awards
Neithiwr, cyflwynwyd ‘Gwobr Aur’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) i bedwar cyflogwr o Gymru mewn seremoni arbennig. Cyflwynwyd gwobrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn gan y Tywysog Edward, Iarll Wessex, a’r Gwir Anrhydeddus Gavin Williamson CBE AS yn Nhŷ Lancaster yn Llundain. Cafodd Bwrdd...
Darllen Stori
12 November 2018
Sut y cofiodd Cymru
Fel sy’n digwydd bob blwyddyn, daeth cymuned y Lluoedd Arfog at ei gilydd i gofio’r rhai fu’n gwasanaethu a’r llawer a wnaeth yr aberth eithaf. Roedd cofio yn 2018 yn arbennig o ddirdynnol gan ei fod yn nodi canmlwyddiant diwedd...
Darllen Stori
19 October 2018
Adroddiad newydd yn canmol dylanwad y cadetiaid
Mae ymuno â’r cadetiaid yn cynnig pob math o fanteision gwahanol i unigolion a’r gymuned ehangach, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol Northampton. Cynhaliwyd yr ymchwil ar draws holl sefydliadau’r cadetiaid, ac mae’r adroddiad yn tynnu sylw at...
Darllen Stori
19 October 2018
Cyfle i’r Cadetiaid gymryd rhan mewn taith antur caiacio môr
Mae gan gadetiaid a’u gwirfoddolwyr yng Nghymru gyfle i gymryd rhan mewn taith antur caiacio môr fythgofiadwy. Bydd y Cadet Centre for Adventurous Training (CCAT) yn croesawu cadetiaid i leoliad ysblennydd Sandvika Fjord, Lofoten, Norwy, rhwng 19 a 29 Awst...
Darllen Stori
19 October 2018
Patrôl ymarfer mynyddoedd Cambria
Mae patrôl ymarfer blynyddol mynyddoedd Cambria ar waith yn y Canolbarth. Dyma brawf patrôl anodda’r byd yn ôl pob sôn, a bydd mwy na mil o filwyr yn cymryd rhan yn yr her anodd hon. Mae timau byddin Prydain a...
Darllen Stori
19 October 2018
Plac i gofio am yr olaf i dderbyn rhuban glas Croes Victoria
Dadorchuddiwyd plac i gofio am y milwr olaf i dderbyn y Groes Victoria olaf i’w chyflwyno gyda rhuban glas y Llynges. Daeth dros 80 o bobl ynghyd yn Gilfach-goch, pentref bach yng Nghwm Rhondda,  i gofio am y Prif Is-swyddog...
Darllen Stori
19 October 2018
Ymarferiad ‘Dragon Corsica’
Mae hyfforddiant antur yn caniatáu i filwyr gyfoethogi eu bywydau bob dydd trwy wneud digwyddiadau heriol ac ennill sgiliau i ffynnu y tu mewn a thu allan i’r fyddin. Dyma brofiadau personol y Swyddog Cadet Dale Warrener, aelod o Gorfflu...
Darllen Stori
19 October 2018
Castell Aberteifi i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr
Bydd seremoni’n cael ei chynnal yng Nghastell Aberteifi er mwyn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Yr Is-gyrnol Manny Manfred, aelod o Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru (RFCA), fydd yn llywio’r digwyddiad dwy awr. Bydd y cyfan...
Darllen Stori
8 October 2018
Beth yw Cyfamod y Lluoedd Arfog?
Addewid gan y genedl yw Cyfamod y Lluoedd Arfog y bydd y rhieni sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg. Mae bron i 120 o gyflogwyr yng Nghymru wedi llofnodi’r Cyfamod i sicrhau...
Darllen Stori
8 October 2018
Beth yw Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn?
Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cydnabod y rheini sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl i gefnogi’r gymuned lluoedd arfog. Dyma wobr uchel ei pharch y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer sefydliadau sydd wedi rhoi a chefnogi cymorth heb...
Darllen Stori
5 October 2018
RFCA dros Gymru’n croesawu 130 o westeion i’r Briff Blynyddol
RFCA dros Gymru’n croesawu 130 o westeion i’r Briff Blynyddol. Cynhaliwyd y digwyddiad ddoe yng Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd ac roedd yn nodi 110 mlynedd ers sefydlu RFCA dros Gymru. Roedd y gynulleidfa amrywiol yn cynnwys; aelodau o...
Darllen Stori
25 September 2018
Prosiect gwerth miliynau o bunnoedd gan y Llynges Frenhinol yn dechrau ym Mae Caerdydd
Mae gwaith adeiladu ar adeilad newydd sbon i Luoedd wrth Gefn y Llynges Frenhinol wedi cychwyn yn swyddogol yng nghanol Bae Caerdydd. Fe wnaeth y Comodor Martin Quinn ADC FCIS FIoD gynnal seremoni i dorri’r dywarchen gyntaf ar y safle...
Darllen Stori
25 September 2018
Y Llynges Frenhinol yn penodi’r Is-gomander Anrhydeddus cyntaf o dras Indiaidd
Mae’r Llynges Frenhinol wedi penodi Is-Gomander Anrhydeddus cyntaf o dras Indiaidd. Penodwyd Raj Aggarwal OBE DL, gŵr busnes blaenllaw ac arbenigwr iechyd y cyhoedd, gan y Llyngesydd Syr Phillip Jones KCB ADC yn dilyn cymeradwyaeth gan Ei Mawrhydi’r Frenhines. Cafodd...
Darllen Stori
25 September 2018
Sgwadron 2480 (Treffynnon) yn ennill Tlws Lees mawreddog Cadetiaid Awyr yr Awyrlu
Mae Sgwadron 2480 (Treffynnon) wedi ennill y Tlws Lees mawreddog ac wedi ei gadarnhau fel sgwadron gorau Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) yn y Deyrnas Unedig. Daw’r gydnabyddiaeth ar ôl i’r cadetiaid a gwirfoddolwyr gymryd rhan mewn proses werthuso...
Darllen Stori
25 September 2018
Cadet Awyr gyda’r Awyrlu o Gymru yn mwynhau ‘taith fythgofiadwy’ i Asia
Mae merch yn ei harddegau o Ferthyr Tudful wedi dychwelyd ar ôl cael ‘taith fythgofiadwy’ i Asia gyda Chymdeithas Ryngwladol Cyfnewid Cadetiaid Awyr (IACE) . Ymunodd y Swyddog Gwarantedig Cadet Katie Thomas â 35 o bobl ifanc eraill o bob...
Darllen Stori
19 September 2018
Llu Cadetiaid y Fyddin yng Nghymru yn rhoi cyfle i aelodau fynd ar daith gyfnewid ‘anhygoel’ i Ganada
Mae 48 o gadetiaid ac wyth o wirfoddolwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig wedi dychwelyd o daith gyfnewid ryngwladol ‘anhygoel’ i Ganada. Roedd pedwar cwrs yn cael eu cynnig yng Nghanada gan Ganolfannau Hyfforddi’r Cadetiaid (CTC) yn Whitehorse, Rocky...
Darllen Stori
19 September 2018
Digwyddiad gyrfaoedd ‘Y Lluoedd yn y Maes Adeiladu’ i’w gynnal yng Nglannau Dyfrdwy
Mae aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog o bob cwr o’r Gogledd yn cael eu hannog i fynychu’r digwyddiad ‘Y Lluoedd yn y Maes Adeiladu’. Bydd y digwyddiad yn darparu arweiniad, gwybodaeth a chyfleoedd gyrfa gwerthfawr ar gyfer aelodau presennol...
Darllen Stori
19 September 2018
Seremoni i ddathlu cysylltiad Coleg Caerdydd a’r Fro gyda 157 Catrawd yr RLC
Cynhaliwyd seremoni i ddathlucysylltiad Coleg Caerdydd a’r Fro gyda 157 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC). Mae Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) wedi ymuno â’r Rhaglen Ehangu Cadetiaid ac mae eu huned Lluoedd y Cadetiaid Cyfunol (CCF) yn anelu at...
Darllen Stori
19 September 2018
Ymarferiad Dragon Feet: Milwyr wrth gefn yn profi eu hunain yn Eryri odidog
Mae 30 o filwyr wrth gefn yng Nghymru wedi bod yn profi eu sgiliau dod o hyd i’r ffordd fel rhan o ymarferiad Dragon Feet ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Daeth milwyr wrth gefn ynghyd i fynd ar gylchdaith 12 milltir...
Darllen Stori
29 August 2018
Gwobrwyo Cyflogwyr o Gymru am gefnogi’r Lluoedd Arfog
Mae 19 o Gyflogwyr o Gymru wedi derbyn ‘Gwobrau Arian’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) am gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog. Mae’r enillwyr yn cynnwys awdurdodau lleol a chyflogwyr sector preifat, o ficro-gyflogwyr i fentrau bach a...
Darllen Stori
23 August 2018
Cynnal seremoni ym Mae Caerdydd ar gyfer cam olaf yr Her o Amgylch Prydain
Mae 12 o bersonél Gwasanaeth sydd wedi’u hanafu a 24 o gadetiaid wedi mynd ar fwrdd llong y Lord Nelson ar gyfer pedwerydd cam – a cham olaf – Her o Amgylch Prydain yr Arglwydd Dannatt. Daeth y llong i...
Darllen Stori
20 August 2018
Mordaith arbennig yn benllanw gyrfa ddisglair cadét o Gaerdydd
Bydd gyrfa ddisglair cadét ifanc o Gaerdydd yn dod i ben wrth iddo hwylio o’i gartref yng Nghaerdydd i Lundain yng nghwmni’r pâr priod brenhinol, y Tywysog Harry a Meghan Markle. Bydd Bradley Cartwright o Landaf, sy’n 17 oed, yn...
Darllen Stori
16 August 2018
Cadetiaid Môr Caerdydd yn cychwyn ar antur hwylio i’r Iseldiroedd
Mae 11 o Gadetiaid Môr anturus o Gaerdydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith gyffrous, lle buont yn treulio chwe diwrnod yn meistroli eu sgiliau morwriaeth ac yn hwylio i’r Iseldiroedd. Cychwynnodd y cadetiaid, sydd i gyd yn aelodau o...
Darllen Stori
16 August 2018
Cadet o Ogledd Cymru yn barod am “gyfle bythgofiadwy”
Mae person ifanc o Bwllheli yn edrych ymlaen at “gyfle bythgofiadwy” pan fydd hi’n hwylio o Gaerdydd i Lundain. Yr wythnos nesaf, bydd Corporal Cadet Rhian Tyne ar fwrdd llond y Lord Nelson wrth iddi gychwyn ar ran olaf Her...
Darllen Stori
15 August 2018
URNU: Nid cymdeithas brifysgol gyffredin
Gall ymuno â chymdeithasau yn y brifysgol fel myfyriwr gynnig pob math o gyfleoedd i ti. Gall cymdeithasau roi’r cyfle i ti deithio i bedwar ban, cwrdd â ffrindiau newydd a chael blas ar rywbeth a allai fynd â dy...
Darllen Stori
15 August 2018
Cadetiaid o’r Drenewydd yn derbyn anrhydedd am achub bywyd gyda’u hymateb cymorth cyntaf sydyn
Mae tri o Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) o’r Drenewydd wedi derbyn Canmoliaeth y Prif Swyddog, yr anrhydedd uchaf o’i fath, am ymateb mor sydyn wrth ddelio â digwyddiadau ar wahân lle’r oedd angen cymorth cyntaf i achub bywyd....
Darllen Stori
10 August 2018
Dyfarnu Tlws Marshall i gadetiaid awyr Pont-y-clun
Mae Sgwadron 2077 (Pont-y-clun) Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) wedi ennill Tlws Marshall 2018. Dyfarnwyd y tlws i’r sgwadron sydd wedi llwyddo i gynnal gwelliant dros gyfnod o dair blynedd. “Rwy’n falch iawn o’r gwaith a wnaed gan y...
Darllen Stori
9 August 2018
Her Hwylio o Amgylch Prydain Arglwydd Dannatt yn cychwyn
Mae Her Hwylio o Amgylch Prydain Arglwydd Dannatt wedi cychwyn, a bydd 48 o bersonél y Gwasanaeth sydd wedi’u hanafu a 96 o gadetiaid yn cymryd rhan yn y daith 40 diwrnod. Bydd y fordaith yn teithio o Gaeredin i...
Darllen Stori
8 August 2018
100 o bobl ifanc yn eu harddegau o Ogledd Cymru yn cael profiad arbennig ar wersyll blynyddol
Mae dros 100 o bobl ifanc o Ogledd Cymru wedi mwynhau profiad arbennig yn yr awyr agored gydag wythnos o weithgareddau gwylltgrefft heriol. Aeth aelodau o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Clwyd a Gwynedd i Wersyll Wretham yn Norfolk am...
Darllen Stori
3 August 2018
Dyfarnu gwobr aur i 50 o gyflogwyr am gefnogi’r lluoedd arfog
Heddiw, enwyd prif gefnogwyr y lluoedd arfog ym Mhrydain, a dyfarnwyd gwobrau i’r nifer mwyaf erioed o fusnesau, elusennau a chyrff o’r sector cyhoeddus. Heddiw, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) enillwyr ‘Gwobrau Aur’ y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS), sy’n cynnwys...
Darllen Stori
27 July 2018
Veterans’ Gateway yn derbyn dros 10,000 ymholiad yn ei flwyddyn gyntaf
Mae Veterans’ Gateway, y gwasanaeth 24-awr sy’n helpu cyn-filwyr yn eu bywydau newydd fel sifiliaid, wedi derbyn dros 10,000 o ymholiadau ac mae 183,420 wedi defnyddio eu gwefan ers ei sefydlu flwyddyn yn ôl. Sefydlwyd y gwasanaeth i fod yn bwynt...
Darllen Stori
27 July 2018
Corfflu Drymiau Clwyd a Gwynedd yn taro tant yn Gibraltar
Mae 10 aelod o Gorfflu Drymiau Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd newydd ddychwelyd o daith arbennig i Gibraltar. Ar y cyd â grwpiau dethol o Luoedd Cerddoriaeth y Cadetiaid, buont ar daith dramor gyda Bandiau Lluoedd y Cadetiaid. Roedd...
Darllen Stori
26 July 2018
Cadetiaid o Gymru yn mynd ar Operation Aberhout Cent 2018
Mae cadetiaid o’r tri gwasanaeth yng Ngogledd Cymru newydd ddychwelyd o ymweliad coffa â Ffrainc a Gwlad Belg. Ymunodd cadetiaid y fyddin o finteioedd Bae Colwyn, Llandudno a Chonwy â môr-gadetiaiad o TS Aberconwy a TS y Rhyl, a chadetiaid...
Darllen Stori
26 July 2018
Cymry yn cwrdd â’r Lluoedd Arfog yn Sioe Frenhinol Cymru
Mae’r Llynges Frenhinol, y Fyddin Brydeinig a’r Llu Awyr Brenhinol (RAF) wedi treulio’r wythnos yn cyfarfod aelodau’r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru, y digwyddiad pedwar diwrnod hynod boblogaidd a fydd yn dod i ben heno. Cyfarfu cynrychiolwyr o’r tri gwasanaeth...
Darllen Stori
26 July 2018
Cadetiaid awyr Cymru yn cwblhau her “wych” Vierdaagse yn Nijmegen, yr Iseldiroedd
Mae Cadetiaid o Adain 1af Gymreig yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) newydd gwblhau y Nijmegen Vierdaagse, y digwyddiad gorymdeithio mwyaf a hiraf yn y byd. Mae’r Nijmegen Vierdaagse yn her orymdeithio flynyddol gyda degau ar filoedd o gyfranogwyr yn cwblhau cwrs...
Darllen Stori
24 July 2018
Cadetiaid y Môr Penarth yn cynnal noson goffa flynyddol
Yn ddiweddar, cynhaliodd Cadetiaid y Môr Penarth, TS Morgannwg, eu noson goffa flynyddol i gofio’r diwrnod pan darodd taflegryn Exocet HMS Glamorgan yn ystod Rhyfel y Falkland. Roedd y noson, a gynhaliwyd y mis diwethaf, yn cynnwys nifer o gyflwyniadau...
Darllen Stori
20 July 2018
Gwirfoddolwr gyda Chorfflu Cadetiaid y Môr Cymru yn cael ei wobrwyo am wasanaeth hir
Mae gwirfoddolwr wedi cael ei wobrwyo am ei wasanaeth hir a’i gyfraniad i Gorfflu Cadetiaid y Môr (SCC) yng Nghymru. Mae’r Is-Gomander Peter Killick (SCC) RNR, 64, wedi derbyn y pedwerydd clesbyn i Fedal Lluoedd y Cadetiaid ar ôl 39...
Darllen Stori
19 July 2018
Cadetiaid y Fyddin yn Cwblhau Her Wyddfa yr NSPCC
Mae 29 o gadetiaid o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg a Gwent a Phowys wedi cwblhau Her Dan Olau Lleuad yr NSPCC – her i ddringo copa uchaf Gymru yn y tywyllwch i godi arian ar gyfer elusen....
Darllen Stori
18 July 2018
Rhaglen Ehangu Cadetiaid yn cymeradwyo dau goleg yng Nghymru
Cymeradwywyd dau goleg yng Nghymru yng nghylch cymeradwyo diweddaraf y Rhaglen Ehangu Cadetiaid. Bydd y penderfyniad yn gweld unedau Llu’r Cadetiaid (CCF) yn agor yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC) ac Academi Chwaraeon Llandarcy. Y fyddin bydd thema’r ddwy uned,...
Darllen Stori
17 July 2018
Cyflogwyr a chyn-filwyr yn dod â chymunedau ynghyd mewn twrnamaint pêl-droed ym Merthyr
Nid Cwpan y Byd fu’r unig ddigwyddiad pêl-droed i’w gynnal eleni: cynhaliwyd twrnamaint pêl-droed i ddod â chyn-filwyr a chyflogwyr ynghyd. Yn gynharach y mis hwn, trefnwyd cyfres o gemau i chwe thîm gan Dai Rees a gwahoddodd dimau o...
Darllen Stori
30 June 2018
Canmol cadét o Fachynlleth am ymateb yn gyflym ac am ei chymorth cyntaf
Mae cadét y fyddin yn ei harddegau wedi cael ei chanmol am ymateb yn gyflym i helpu cleifion mewn gwrthdrawiad traffig difrifol. Defnyddiodd Holly Vincentelli y sgiliau cymorth cyntaf roedd hi wedi’u dysgu gyda Mintai Machynlleth Llu Cadetiaid y Fyddin...
Darllen Stori
28 June 2018
Datblygiad adeilad newydd ar gyfer milwyr wrth gefn a chadetiaid yn derbyn cefnogaeth gan AC
Mae buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau ar gyfer milwyr wrth gefn a chadetiaid yng Ngogledd Cymru wedi derbyn cefnogaeth gan Darren Millar AC. Bydd y datblygiad yng Ngwersyll Cinmel, Bodelwyddan, ger y Rhyl, yn darparu swyddfeydd newydd ac ystafell friffio ar...
Darllen Stori
28 June 2018
Cadet Awyr o Gymru yn ennill gwobr fawreddog yn seremoni Gwobr Westminster CVQO yn Nhŷ’r Arglwyddi
Cafodd Alex Anderson o Sgwadron 1367 (Caerllion) ei enwi yn enillydd Gwobr Westminster CVQO 2018. Cyflwynwyd y wobr i Gadet Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAF) mewn seremoni arbennig yn Nhŷ’r Arglwyddi yn Llundain a bydd nawr yn mynd ar daith...
Darllen Stori
28 June 2018
Arglwydd Raglaw EM yn agor yn swyddogol Sgwadron Rhif 415 sydd wedi ei enwi gan gadetiaid Merthyr ar ôl arwr lleol o’r Rhyfel Mawr
Mae Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Morgannwg Ganol wedi agor yr adeilad newydd yn swyddogol a fydd yn gartref i Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol Sgwadron 415 (Merthyr Tudful). Neithiwr, mynychodd y Fonesig Kate Thomas DCVO seremoni arbennig, lle’r enwyd adeilad...
Darllen Stori
27 June 2018
Myfyrwraig yn llwyddo gyda’r Fyddin wrth Gefn
Mae myfyrwraig o Gasnewydd sydd yn ei hail flwyddyn yn y coleg wedi canfod y rysáit perffaith ar gyfer astudiaethau llwyddiannus trwy ddod yn gogydd gyda’r fyddin wrth gefn. Pan nad yw mewn addysg amser llawn, mae Camilla Olsen wedi...
Darllen Stori
27 June 2018
Codwr pwysau trwm o Bencoed yn cynghori athletwyr i chwilio am gyfleoedd yn y lluoedd wrth gefn
Mae pencampwraig codi pwysau trwm y fyddin o Bencoed wedi galw ar fwy o bobl sy’n hoff o chwaraeon i ddilyn ei hesiampl ac ymuno â’r lluoedd wrth gefn i gyrraedd eu potensial mewn athletau. Fel milwr wrth gefn o...
Darllen Stori
27 June 2018
Awyrennwr o Aberystwyth yn ddiolchgar am gefnogaeth i gyflawni uchelgais oes
Mae dyn o Aberystwyth wedi diolch i’r Llyfrgell Genedlaethol am iddynt ei gefnogi i gyflawni uchelgais oes, sef cael rôl yn y lluoedd arfog. Mae Daniel Owen Field yn treulio’i ddyddiau fel Pennaeth Datblygu Meddalwedd ac yn ei amser hamdden,...
Darllen Stori
27 June 2018
Ford yn cefnogi goruchwyliwr peiriannau wrth i’r wlad ddathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn
Mae’r goruchwyliwr peiriannau, Lee Phillips, yn gwybod mwy na’r mwyafrif am bwysigrwydd bod pawb yn bresennol ac yn gywir. Tu hwnt i’w fywyd gwaith yn Ford, mae Lee yn gwasanaethu gyda’r fyddin wrth gefn, sy’n cyflawni rôl hanfodol yn y...
Darllen Stori
27 June 2018
Technegydd fferyllfa yn gwisgo ei lifrai i’w weithle i ddathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn
Mae technegydd fferyllfa yn Ysbyty Nevill Hall yn gwisgo ei lifrai i’w waith heddiw tra bod y wlad yn dathlu rôl milwyr wrth gefn yn y lluoedd arfog. Mae amser Jarad Seale yn y fyddin wrth gefn wedi mynd ag...
Darllen Stori
27 June 2018
Milwr wrth gefn yn falch o Landudno a bod y dref lle mae’n blismon yn croesawu cymuned y lluoedd arfog
Mae milwr wrth gefn sy’n gweithio fel swyddog yr heddlu yn Llandudno yn falch o weld y dref yn croesawu personél y Lluoedd, ddoe a heddiw, yr wythnos hon. Mae Adam Sergeant, Cadlywydd Mintai gyda Chorfflu Hyfforddiant Swyddogion Prifysgolion Cymru...
Darllen Stori
27 June 2018
Milwr wrth gefn o Rondda Cynon Taf i gynnal bore coffi i nodi dathliadau cenedlaethol
Fe fydd milwr wrth gefn a gyflogir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnal bore coffi i siarad am ei siwrnai o Abercynon i Affganistan. Mae Karen Spencer-Jenkins yn defnyddio’r digwyddiad heddiw i siarad â’i chydweithwyr ac i...
Darllen Stori
27 June 2018
Dadansoddwr y GIG yn diolch i wasanaeth Arbenigol y Fyddin wrth Gefn am lwyddiant yn ei yrfa sifil
Heddiw, bydd uwch ddadansoddydd y GIG o Gaerdydd yn ymuno â miloedd o bersonél rhan-amser y Lluoedd sy’n cymryd camau arbennig i nodi Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn yn y gweithle. Mae Dhilushka Maheswaran, 38 oed, yn gweithio i Wasanaeth...
Darllen Stori
27 June 2018
Athro o’r Rhondda yn canmol gwersi a ddysgodd fel milwr wrth gefn
Mae swyddog y fyddin o’r Rhondda wedi canmol y gwersi mae wedi eu dysgu fel milwr wrth gefn a’r effaith y mae wedi’i chael ar ei yrfa addysgu. Mae Jordon Nathaniel Owen wedi bod yn aelod o Gatrawd 157 Y...
Darllen Stori
14 June 2018
Cyflwyno gwobrau i gadetiaid yn nathliadau canmlwyddiant yr RAF Cynulliad Cymru
Mewn digwyddiad a gynhaliwyd ddoe yn y Senedd, rhoddodd Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAF) o Sir Benfro gyflwyniad ac fe wnaethon nhw dderbyn gwobrau. Ym mis Ebrill, enwyd Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi) yn enillwyr cystadleuaeth ymchwil ‘Wales...
Darllen Stori
6 June 2018
Cadetiaid o Gymru yn ymweld â Llundain i Arolygiad yr Uwchfrigadydd
Mae cadetiaid a gwirfoddolwyr o gwmni A (Brenhinol Cymreig) Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Dyfed a Morgannwg newydd ddychwelyd yn ddiweddar o daith gyffrous i Lundain, lle buon nhw’n gwylio Arolygiad Swyddogol yr Uwchfrigadydd o Fataliwn Cyntaf Gwarchodlu’r Coldstream yn...
Darllen Stori
4 June 2018
#WythnosGwirfoddolwyr / #VolunteersWeek: Gwirfoddolwyr sy’n Oedolion gyda Lluoedd y Cadetiaid yn helpu i newid bywydau er gwell
Mae 4-10 Mehefin 2018 yn Wythnos Gwirfoddolwyr – ac yn gyfle i ddathlu a chydnabod yr amser gwerthfawr y mae pobl yn eu cyfrannu at achosion da ledled y byd. Yng Nghymru, mae mudiadau’r cadetiaid yn cynnig cyfleoedd i dros...
Darllen Stori
2 June 2018
Cadetiaid yn cael profiad o ddigwyddiad STEM arbennig
Treuliodd dros 50 o gadetiaid eu dydd Sadwrn yn gwneud gweithgareddau STEM arbennig. Cynhaliwyd sesiwn ar thema STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhentref Ras y Cefnfor Volvo yn Noc Alexandra, Bae Caerdydd. Roedd y grŵp o bobl ifanc...
Darllen Stori
2 June 2018
Nodi Coroni’r Frenhines gyda saliwt ffurfiol yn un o leoliadau eiconig Cymru
Cynhaliwyd saliwt ffurfiol ym Mae Caerdydd i nodi 65 mlynedd ers coroni Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II. Taniwyd y saliwt gan filwyr wrth gefn o 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol y tu allan i adeilad eiconig y Pierhead. Daeth cannoedd...
Darllen Stori
2 June 2018
Gwŷl Cerddoriaeth Filwrol yn swyno cyhoedd Caerdydd
Prynhawn heddiw, cafodd ymwelwyr Bae Caerdydd y pleser o gael adloniant heb ei ail, diolch i’r Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol. Daeth yr achlysur blynyddol yn yr awyr agored, sy’n cynnwys perfformiadau gan rai o’r bandiau milwrol gorau, i ben yn y...
Darllen Stori
26 May 2018
Gwahodd y gymuned cadetiaid i wylio’r briodas frenhinol
Cafodd cadetiaid a gwirfoddolwyr o bob cwr o Gymru brofiad bythgofiadwy yn y briodas frenhinol ddiweddar rhwng Tywysog Harry a Meghan Markle. Gwyliodd cynrychiolwyr o Gorfflu Cadetiaid Môr (SCC), Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) a Chadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol...
Darllen Stori
25 May 2018
Croeso cynnes yng Nghymru i wirfoddolwyr ACF wrth feicio 1000 milltir ar draws Prydain
Yr wythnos diwethaf, croesawodd cadetiaid y fyddin o Fintai Aberhonddu ddau Wirfoddolwr Oedolion y Llu Cadetiaid (CFAV) i Frigâd 160 y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru wrth i’r ddau fynd ar daith hirfaith ar draws Prydain i godi arian. Teithiodd yr...
Darllen Stori
25 May 2018
RFCA dros Gymru yng Ngŵyl Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Bro Morgannwg
Bydd Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yng Ngŵyl a Gorymdaith Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Bro Morgannwg yr haf hwn. Ar ddydd Sadwrn 9 Mehefin 2018, bydd RFCA dros Gymru â stondin yn y pentref milwrol...
Darllen Stori
17 May 2018
Ymarfer Dragon Capel 18: wythnos o antur ar gyfer milwyr wrth gefn o Gymru
Mae milwyr wrth gefn o 203 Ysbyty Maes (Cymreig) wedi dychwelyd yn ddiweddar o wersyll pum diwrnod yng ngwersyll hyfforddi Capel Curig yng nghanol mynyddoedd Eryri. Nod yr Ymarfer hyfforddiant anturus oedd annog cyfranogwyr yn feddyliol ac yn gorfforol er...
Darllen Stori
17 May 2018
Cydnabyddiaeth frenhinol i gadet o Lanelli
Mae llwyddiannau cadét yn ei harddegau o Lanelli wedi eu cydnabod gan y Frenhines. Penodwyd Courtney Jones, 17 oed, i rôl fawreddog Cadet yr Arglwydd Raglaw gan gynrychiolydd Ei Mawrhydi dros y sir. Cafwyd y cyhoeddiad swyddogol gan Arglwydd Raglaw...
Darllen Stori
20 April 2018
RFCA dros Gymru yn penodi Llywydd newydd
Mae Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru wedi penodi Llywydd newydd. Mae’r rôl bellach wedi ei throsglwyddo o’r Fonesig Shân Legge-Bourke DCVO, Llywydd yr RFCA dros Gymru ers pum mlynedd, i Arglwydd-Raglaw Gorllewin Morgannwg Ei Mawrhydi, Mr...
Darllen Stori

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru