Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae RFCA dros Gymru yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i ni pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

Mae’n bosib y bydd RFCA dros Gymru yn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn mewn grym o 13 Medi 2017.

Polisi preifatrwydd

Mae Cyngor y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid, Rheoli Perthynas Amddiffyn a Chymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (CRFCA, DRM ac RFCA) yn casglu gwybodaeth neu ddata penodol amdanoch chi pan fyddwch yn defnyddio gwefannau CRFCA, DRM ac RFCA a thudalennau glanio.

Rydym yn casglu:

 • cwestiynau, ymholiadau neu adborth gennych, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost os byddwch yn cysylltu â CRFCA, DRM a’r RFCA.
 • eich cyfeiriad e-bost a’ch dewisiadau tanysgrifio pan fyddwch yn cofrestru i’n hysbysiadau e-bost, a sut rydych chi’n defnyddio ein negeseuon e-bost – er enghraifft, a ydych chi’n eu hagor a pha gysylltiadau rydych chi’n clicio arnynt.
 • eich cyfeiriad IP, a manylion y fersiwn o’r porwr gwe rydych chi’n ei defnyddio.
 • gwybodaeth ar sut rydych chi’n defnyddio’r wefan, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau.

Gall pobl awdurdodedig weld y data hwn yn CRFCA, DRM ac RFCAs a’n cyflenwyr, er mwyn:

 • gwella’r wefan trwy fonitro sut rydych chi’n ei defnyddio.
 • casglu adborth i wella ein gwasanaethau, er enghraifft ein hysbysiadau e-bost.
 • ymateb i unrhyw adborth a anfonwch atom, os ydych chi wedi gofyn i ni.
 • anfon hysbysiadau e-bost at ddefnyddwyr sy’n gofyn amdanynt.
 • eich galluogi i gael mynediad at wasanaethau’r llywodraeth a gwneud trafodion.
 • rhoi gwybodaeth i chi am wasanaethau lleol os ydych chi eu hangen nhw.
 • efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi ynglŷn ag ymchwil sy’n gysylltiedig ag Amddiffyn.

 Lle caiff eich data ei storio

Rydym yn storio’ch data ar weinyddion diogel yn Ardal Economaidd Ewrop (AEE).

Trwy gyflwyno’ch data personol, rydych chi’n cytuno i hyn.

Pan fyddwch chi’n cofrestru i’n hysbysiadau e-bost

Rydym yn defnyddio MailChimp ar gyfer ein hysbysiadau e-bost.

Mae gan rai o’n darparwyr staff a gweinyddion y tu allan i’r AEE, ac maen nhw’n storio’ch data yn yr Unol Daleithiau.

Fel tanysgrifiwr i’n hysbysiadau e-bost, efallai y byddwn yn cysylltu â chi o bryd i’w gilydd i ofyn am eich adborth ar sut i wella ein gwasanaeth hysbysiadau e-bost.

Cliciwch yma i ddad-danysgrifio neu ddiweddaru eich dewisiadau.

Cadw’ch data yn ddiogel

Yn gyffredinol, nid yw anfon gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn hollol ddiogel, ac ni allwn warantu diogelwch eich data tra bydd yn cael ei drawsyrru.

Mae unrhyw ddata a anfonwch ar eich menter eich hun

Mae gennym weithdrefnau a nodweddion diogelwch ar waith i gadw eich data yn ddiogel ar ôl i ni ei dderbyn.

Datgelu eich gwybodaeth

Efallai y byddwn yn trosglwyddo’ch gwybodaeth bersonol os oes gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gydag adrannau eraill y llywodraeth am resymau cyfreithiol.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliadau eraill ar gyfer marchnata, ymchwil marchnata neu ddibenion masnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion i wefannau eraill.

Eich hawliau

Gallwch ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a gofyn i ni beidio â defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglwn.

Os ydych wedi cofrestru i dderbyn hysbysiadau e-bost fel ein E-Gylchlythyr misol, gallwch ddad-danysgrifio neu newid eich gosodiadau ar unrhyw adeg.

Dolenni i wefannau eraill

Mae gwefannau CRFCA, DRM ac RFCAs yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau CRFCA, DRM ac RFCA yn unig, ac nid yw’n cynnwys gwasanaethau a thrafodion eraill y llywodraeth yr ydym yn cysylltu â nhw. Mae gan y gwasanaethau hyn eu telerau ac amodau a’u polisïau preifatrwydd eu hunain.

Dilyn dolen i wefan arall

Os ydych chi’n mynd i wefan arall o’r un yma, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno i ddarganfod beth mae’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth.

Dilyn dolen i wefan CRFCA, DRM ac RFCA o wefan arall

Os ydych yn dod i wefan CRFCA, DRM ac RFCA o wefan arall, efallai y byddwch yn derbyn gwybodaeth o’r wefan arall. Nid ydym yn defnyddio’r data hwn. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohoni i gael gwybod mwy am hyn.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, cewch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei dal amdanoch. Efallai y bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, ysgrifennwch at RFCA dros Gymru, Barics Maendy, Caerdydd, CF14 3YE neu e-bostiwch: wa-offman@rfca.mod.uk

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei dal amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, neu os hoffech i’ch manylion gael eu tynnu oddi ar ein cronfa ddata, ysgrifennwch i RFCA dros Gymru, Barics Maendy, Caerdydd, CF14 3YE neu anfonwch e-bost atom wa-offman@rfca.mod.uk cyn gynted â phosib. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn brydlon.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru